Sikkerhetsmelding fra Sjøfartsdirektoratet 2017

Sula Bedriftsteneste har gjort endringer og oppgradert SB Redningsbøyle. Dette medfører at viktig informasjon må nå ut til alle som bruker produktet.

SB Redningsbøyle er nå CE-merket og det er gjort endringer som er nødvendig for å tilfredsstille nye krav og regler. 

Sula Bedriftsteneste er sertifisert etter ISO 9001:2015.  Produktet er nå også CE-merket.

Dette innebærer andre krav, og begrensninger til levetid på Redningsbøylen. For å oppfylle kravene i NS-EN 1497 og NS-EN 12841 vil produktene fra nå av ha en levealder på 3 år for SB Rednings sele og 9 år for SB Redningsbøyle. Når produktene overskrider denne alder skal de destrueres og erstattes med nye. 

Viser ellers til vår «Instruction Manual». SB Redeningsbøyle har vært i vårt sortiment i over 20 år. Den har stadig blitt forbedret og oppgradert. NFC (near field communication) tag, på bøyle og sele, sikrer kontroll og vedlikeholdsrutiner for optimal funksjon. Produkt som oppbevares korrekt og forskriftsmessig, vil også fungere optimalt dersom en krisesituasjon skulle oppstå. De nye prosedyrene kan tas inn i HMS rutiner, og kontroll utføres ved avlesning i en android app på en mobiltelefon. Systemet gir også tilgang til en database der alle aktiviteter for vedlikehold kan kvitteres og loggføres. Kontakt Sula Bedriftsteneste på mail maritim@sula.as for ytterligere infomasjon.

Se vedlagt informasjon.

Roberto Sandli